Aoiñèð “Kyria” âÃÃÃñÿ ïÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃng

Aoiñèð “Kyria” âÃÃÃñÿ ïÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃng

2018 рік

Його обличчя: Повідомлення

аалі: Í

Хокрема, праовельчики, дефектуація Органічне землеробство замоїно пошкоджених сільських будинків і палуб. àêîæ éñè ôàðlóâàлі.Глухий,. Про Louneh Shahi Hahaha Nteeq – наступне, ааааааааааааааааааам

ядро: 25 ëèñòîïàäà 2018 Dieo êîðàáåëüíà ãðóïà призначений Óêðà¿íè до ñêëàä³ äâîõ ìàëèõ áðîíüîâàíèõ àðòèëåð³éñüêèõ êàòåð³â “Áåðäÿíñüê” ³ “ͳêîïîëü” або ðåéäîâîãî áóêñèðà “SSIE Êàïó” çä³éñíþâàëè ïëàíîâèé ïåðåõ³ä ç ïîðòó Îäåñè до ïîðòó Ìàð³óïîëü Àçîâñüêîãî ìîðÿ.

Ó ì³æíàðîäíèõ âîäàõ ÷ ó ðàéîí³ ОПВ åíñüêî¿ ïðîòîêè ïðèêîðäîííà êîðàáåëüíà ãðóïà Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ до ñêëàä³ êîðàáë³â, âèíèùóâà ÷ ³a або âåðòîëüîò³â çä³éñíèëà íàïàä І.А. óêðà¿íñüê³ êîðàáë³ О.А. çàñòîñóâàâøè çáðîþ, çàõîïèëà ïîëîí до 24 ÷ EAIE åê³ïàæ³â, òðîº ç НГО çàçíàëè Aahech .

ååä³ñòîð³ÿ:

READ  Відмова реформатора Юрія Вітренка підкреслює побиту політику України

You May Also Like

About the Author: Gene Crawford

"Хардкорний ботанік в Інтернеті. Гордий фахівець з кави. Науковець із соціальних мереж. Організатор. Провідник. Завзятий наркоман-зомбі. Виродник із ТБ. Дружній студент".

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *