:

:

Î.î. Який випадок з Аааахені, ааааааааааааааааааааааааааааааааа

Його обличчя: Ткасовий у Сайт соціальних мереж Facebook

Далі: 4 adoaiy aeneodniaia Nada³e NAA – ó noid³io³ nai¿e aiei IA Facebook iaienaa iino Idi OA, прасування в ooaiaeiuiio oaoo oaadeee yeeieiaeo idea – Eeaaa³ºaiio aeaioiae¿eyäou edÿ

У се ??
Тіло ззаду. .

СМ, т. З. З

Ах Адура Ханані, Аят хахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха

CA éîãî ñëîâàìè або çâ’ÿçêó ç êîðîòêîþ ñåçîíí³ñòþ á³çíåñó О.А. áîðîòüá³ Західна ðèíîê êèòàéñüêèìè âèðîáíèêàìè ç “Форум îñòàíí³ ø³ñòü ðîê³â ôàáðèêà І.А. çìîãëà ïîâí³ñòþ â³äìîâèòèñÿ â³ä ðîñ³éñüêîãî ðèíêó” ³ ÷ ÷ àñòèíà d³ íî¿ ïðîäóêö³¿ ôàáðèêà ïîñòàâëÿëà в Ðîñ³þ. × àñêîâî ñï³âïðàöþ ç âí ñíèâ èì, “î “ñòîðè ÷ íî ñêëàëîñÿ òàk”.

À ìîâà укàñîâà«× ADAC О.А., панельне ni³adia³oieee армії іракської армії Іраку aoee idi³inodoeoiaai³ iiith adaoe caiiaeaiiy iia³aiiai oidiaoo, Ii ÷ AEE eiai aeeiiaiiy onyeiai noii³ao AAC. ² o³euee eiioe³eoia neooao³y ó ÷ aicaieeea iai³ acyoe aaciinadaaith Ану ó a³aoeeaii³ a³a aediaieooaa caiiaeaiiy aaiiai.

Мойн

Ви не будете маячити на горизонті. Маан. Аа. А. А. А. А. А. А. А. А. А. А. А. اََ ََََ ََََ

READ  Остання війна в Україні: Байден і Сі обговорюють Україну в п'ятницю

You May Also Like

About the Author: Gene Crawford

"Хардкорний ботанік в Інтернеті. Гордий фахівець з кави. Науковець із соціальних мереж. Організатор. Провідник. Завзятий наркоман-зомбі. Виродник із ТБ. Дружній студент".

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *